Berber Semmelink - Ski Academy

Berber Semmelink - Snow Pro - Freeride guide

Flumserberg / Davos

+41 (0)76 700 48 19

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor de Diensten van Berber Semmelink.- Ski Academy, BSSKI

Berber Semmelink – Ski Academy wijst een  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van 10 miljoen zwitserse franken voor

Algemene bepalingen, strekking
berber Semmelink- Ski Academy verleent haar diensten uitsluitend op basis van de volgende Algemene Voorwaarden (AV). Ze zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Berber Semmelink en een persoon die gebruik maakt van de diensten die zij aanbiedt, zelfs als er geen uitdrukkelijke verwijzing naar deze algemene voorwaarden wordt gemaakt. Berber Semmelink exploiteert een wintersportdienst. Dit omvat met name diensten zoals ski training (zonder garantie voor een specifiek trainingssucces) op en naast de pistes, gidsenwerk buiten de geregelde skigebieden, en het verzorgen van ski- en snowboard lessen voor kinderen en volwassenen. 

De toewijzing van leraren aan de respectievelijke groeps- of individuele onderwijsopdrachten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Berber. De klanten hebben geen contractueel recht om les of training te krijgen van een specifieke leraar. Berber streeft ernaar de leraren toe te wijzen op basis van hun professionele vaardigheden, hun pedagogische ervaring en hun persoonlijke geschiktheid voor de respectievelijke opdrachten.

 

De versie van de AV die geldig is op het moment van het sluiten van de overeenkomst is bepalend. Van deze AV afwijkende voorschriften alsmede andere met de klant gemaakte aanvullende afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Berber Semmelink zijn bevestigd.

Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, zelfs niet indien Berber Semmelink hiervan kennis heeft genomen, tenzij in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Berber Semmelink spreekt uitdrukkelijk alle voorwaarden van de klant tegen. Berber Semmelink is in dit kader niet verplicht om aanvullende bezwaren te maken tegen de algemene voorwaarden van een klant.

In het geval dat deze Algemene Voorwaarden enkel betrekking hebben op natuurlijke personen van het mannelijk geslacht, zijn deze verwijzingen evenzeer van toepassing op vrouwelijke als mannelijke personen.

De door BSSKI geadverteerde diensten vormen geen bindende aanbiedingen, maar zijn een uitnodiging aan de lezer om een offerte in te dienen bij Berber Semmelink.

Contractpartner
Contractpartner van de klant is:

Berber Semmelink – Ski Academy (BSSKI)

Berber Semmelink, 8884 Quarten

Telefoon: +41 767004819
E-Mail: info@bsski.com

Het afsluiten van bestellingen en contracten Berber Semmelink biedt haar diensten aan op haar website www.bsski.ch. Overeenkomsten tussen Berber Semmelink en de klant kunnen elektronisch worden gesloten (indiening van een offerte via het online formulier en aanvaarding van de overeenkomst per e-mailbevestiging).

Berber Semmelink is gerechtigd een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

De wijze van betaling

Om de bestelde diensten te betalen, kan de klant de volgende optie gebruiken

-Betaling m.b.v. een Wise-betaallink die toegestuurd wordt

-Betaling door bankovermaking binnen Zwitserland in CHF en Twint

Na het maken van een boeking ontvang je een e-mail met verdere instructies. De boeking is pas na betaling automatisch bevestigd.

 

Annulering door de klant


De klant heeft te allen tijde het recht om het gesloten contract te herroepen tegen betaling van de hieronder vermelde annuleringskosten.

Om dit herroepingsrecht (herroepingsrecht) uit te oefenen, moet de klant een verklaring van herroeping sturen naar het volgende e-mailadres:
per e-mail: info@bsski.com

In geval van herroeping door de klant is Berber Semmelink gerechtigd de volgende annuleringskosten in rekening te brengen:

Annulering 14 dagen of eerder voor de geplande dienst/evenement: 50% van de geboekte privédienst/evenement wordt in rekening gebracht

Annulering later dan 14 dagen voor de geplande dienst/evenement, of tijdens de dienst/evenement: 100% van de overeengekomen totaalprijs wordt in rekening gebracht (ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de dienst)

Voor gedeeltelijke annuleringen gelden dezelfde termijnen. De officiële deadline is de ontvangst van het opzeggingsbericht door Berber Semmelink.

In geval van ziekte of ongeval waardoor deelname onmogelijk is, kan annulering gebeuren binnen de laatste 14 dagen (minstens 48 uur) voor de geplande afspraak tegen een vergoeding van 50%, mits voorlegging van een medisch attest.
– Terugbetalingen voor gerechtvaardigde annuleringen worden binnen maximaal 14 dagen na de datum van annulering verwerkt.

Om financiële teleurstellingen te voorkomen, raden wij u aan uw boekingen te verzekeren in geval van annulering.

Beëindiging door Berber Semmelink

Indien de weersomstandigheden niet garanderen dat de bestelde diensten op een veilige manier kunnen worden geleverd, kan Berber Semmelink de geboekte diensten uitstellen of annuleren. In het geval van annuleringen van de service, verbindt Berber Semmelink zich ertoe om alle reeds betaalde bedragen terug te betalen aan de klant binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum van annulering.

 

Ongevallenverzekering


De klant is zich bewust van het feit dat skiën gepaard gaat met tal van gevaren en dat vooral tochten in freeride-gebieden gepaard gaan met het risico om in de problemen te komen in de bergen. De klant is zich er ook van bewust dat het redden van mensen in de bergen, met name door lucht- en bergreddingsdiensten, gepaard kan gaan met hoge kosten. De klant wordt geadviseerd om een passende vrijetijdsverzekering af te sluiten (in het bijzonder een verzekering voor reddings- en luchtreddingskosten), vooral omdat Berber Semmelink geen aansprakelijkheid aanvaardt voor dergelijke reddings- en luchtreddingskosten, tenzij deze kosten opzettelijk of opzettelijk zijn veroorzaakt door grove nalatigheid van Berber Semmelink.

Vaardigheidscategorieën
De diensten van Berber Semmelink moeten worden onderverdeeld in de volgende capaciteitsrelevante groepen:

Volwassen groepen (vanaf 18 jaar): skiën op de, skiën op skiroutes, off-piste skiën, freeriden.

Jeugdgroepen (13-18 jaar): skiën op de, skiën op skiroutes en freeriden

Kindergroepen (tot 12 jaar): exclusief skiën op de pistes en off-piste in onmiddelbaar bereik van het georganiseerde skiruim, en skiën op skiroutes.

De toewijzing aan de verschillende groepen voor skicursussen wordt uitgevoerd door Berber Semmelink. Door Berber Semmelink aangebrachte wijzigingen met betrekking tot het samenwerkingsverband zijn in ieder geval door de klant te accepteren, ook indien deze na aanvang van de dienst zijn aangebracht.

De klant is verplicht de instructies van Berber Semmelink op te volgen. In geval van niet-naleving van waarschuwingen heeft Berber Semmelink het recht om het betreffende contract onmiddellijk te beëindigen. Berber Semmelink heeft ook het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien een klant die gebruik maakt van de door Berber Semmelink geleverde diensten onder invloed is van alcohol of drugs. 

In het bovenstaande geval heeft de klant geen recht op restitutie van de door hem betaalde prijs.

Garantie
Berber Semmelink garandeert aan de klant dat de bestelde service in overeenstemming is met het contract, maar garandeert niet het trainingssucces van de klant.

Aansprakelijkheid
Berber Semmelink is niet aansprakelijk voor schade – met uitzondering van persoonlijk letsel – voor zover deze niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid van Berber Semmelink en de schadeveroorzakende gedragingen geen verband houden met wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst voor Berber Semmelink. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor volledig onvoorzienbare of atypische schade die de klant redelijkerwijs niet kon verwachten.

In het bijzonder wijst Berber Semmelink elke aansprakelijkheid af voor schade veroorzaakt door de klant aan zichzelf of aan andere personen bij het leveren van de overeengekomen diensten of aan hem veroorzaakt door andere personen.

De diensten van BSSKI worden uitsluitend buiten aangeboden, op skipistes of in freeride gebieden onder soms moeilijke of zeer moeilijke omstandigheden. Ongunstige weersomstandigheden zoals regen, sneeuw of mist kunnen deze omstandigheden nog verder beïnvloeden.

De klant is verplicht Om Berber Semmelink waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken over zijn vaardigheden en ervaring in verband met wintersport. Evenzo zal de klant Berber Semmelink uitgebreid informeren over zijn fysieke mogelijkheden, in het bijzonder zijn gezondheidstoestand en eventuele klachten.

De diensten van Berber Semmelink kunnen gepaard gaan met hoge eisen aan de materialen en aan de fysieke fitheid en rijtechniek van de klant, afhankelijk van hun vermogen en bekwaamheid. Om deze reden wordt elke klant verzocht om bij het gebruik van de bestelde diensten alleen goed onderhouden sportuitrusting en de meestal voorgeschreven veiligheidsuitrusting te gebruiken en zijn eigen prestaties realistisch te beoordelen.

De klant wordt verzocht er rekening mee te houden dat het niet-gebruik van een veiligheidshelm in geval van letsel kan leiden tot medeplichtigheid van de klant. De klant wordt daarom geadviseerd om een veiligheidshelm te dragen, evenals andere veiligheidsuitrusting die wordt aanbevolen in verband met de betreffende service (e.B.s. lawinetransceiver voor freeriden). Voor kinderen geldt helmplich

Portret afstand overeenkomst. 

De meerderjarige klant verklaart bij zijn boeking afstand te doen van alle portret- en videografische rechten die ontstaan bij het maken van foto’s en video’s tijdens lessen, camps, trainingen en deze over te dragen aan BSSKI. Hij gaat akkoord met de uitzending op een van de kanalen, social media, communicatie, lezingen en presentaties. Elke latere vordering met betrekking tot deze productie of fotografie is dan ook nietig. De klant verklaart geen aanspraak te maken op enige schadevergoeding voor deze afstand of voor het gebruik van afbeeldingen, video’s of foto’s.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 oktober 2018